2. ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಅಥವಾ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ?

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನುಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬರಹ (ಲಿಪಿ)ಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯ ಅಕ್ಷರ, ಶಬ್ದಗಳು ಧ್ವನಿಯ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ.  ಕೇಶಿರಾಜನು ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ‘ವರ್ಣ’ ಎಂದು ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 • ಹಳೆಗನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದು, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸಗನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಋೂ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 49 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ.
 • ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಶಿರಾಜನ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವಾದ ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ 47 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. (ಕೇಶಿರಾಜನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವಾದ ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ 47 ಶುದ್ಧಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.)
 • ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವರ್ಣ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 49
 • ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ ಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 32
 • ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ವರ್ಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 26

ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿಂಗಡನೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ 49 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವರ್ಣಗಳೆಂದು ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಣಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ವರ್ಣಮಾಲೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು.

I] ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು (ಅ ಇಂದ ಳ ವರೆಗೆ)

II] ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು (ಕ ಕಾ ಕಿ ಕೀ….)

III] ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು (ಕ್ಕ, ಮ್ಮ, ವ್ಯ,ಸ್ರ…)

1] ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳು: ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 

1) ಸ್ವರಗಳು:  ಅ- ಔ (13) 

2) ಯೋಗವಾಹಗಳು:  ಅಂ, ಅಃ (2) 

3) ವ್ಯಂಜನಗಳು: ಕ – ಳ (34)

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳು

ಸ್ವರಗಳು (13):  ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ 

ಯೋಗವಾಹಗಳು (2): ಅಂ (ಅನುಸ್ವಾರ), ಅಃ (ವಿಸರ್ಗ)

ವ್ಯಂಜನಗಳು (34): 

ಕ್ ಖ್ ಗ್ ‍‍ಘ್ ಙ್     ‘ಕ’ ವರ್ಗ 5 ಅಕ್ಷರಗಳು

ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್   ‘ಚ’ ವರ್ಗ 5 ಅಕ್ಷರಗಳು

ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್     ‘ಟ’ ವರ್ಗ 5 ಅಕ್ಷರಗಳು

ತ್ ಥ್‍ ದ್ ಧ್ ನ್‍     ‘ತ’ ವರ್ಗ 5 ಅಕ್ಷರಗಳು

ಪ್ ಫ್‍ ಬ್‍ ಭ್‍ ಮ್‍    ‘ಪ’ ವರ್ಗ 5 ಅಕ್ಷರಗಳು

ಯ್ ರ್ ಲ್ ವ್ ಶ್ ಷ್ ಸ್‍ ಹ್‍ ಳ್‍

 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ 5 ಅನುನಾಸಿಕಾಕ್ಷರಗಳು ಅವು :

ಙ್ ಞ್ ಣ್ ನ್‍ ಮ್‍

 • ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34 ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಿವೆ.

ಅವುಗಳನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು

ವರ್ಗಿಯ ವ್ಯಂಜನ (25) 2.  ಅವರ್ಗಿಯ(9)

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು

 • ಈ ಊ : ನಿಪಾತ ಸ್ವರಗಳು
 • ಐ, ಜೌ : ಸಂಧ್ಯಕ್ಷರಗಳು (ಅಯ್‍, ಅವ್‍)
 • ಏ : ಅವದಾರಣಾಕ್ಷರ
 • ಓ : ವಿಶಂಕೆ
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳು

ಅಆ, ಇಈ, ಉಊ, ಎಏ, ಒಓ

 • ಕನ್ನಡದ ವಿಲೋಮ ಸ್ವರಗಳು

ಆಅ, ಈಇ, ಊಉ, ಏಎ, ಓಒ