7 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ Free Mock Test | Attend Now

Check your proficiency level in Test

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳು:-

  • ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಒಟ್ಟು 30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
  • ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಮಯ 30 ನಿಮಿಷಗಳು
  • ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

Paper Details:

 Free Test Series
ಟೆಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು
1. DIRECTIONS for the questions: Out of the four alternatives suggested select the one which best expresses the same sentence in Indirect Speech. The test contain all types of questions. These Tests Preferably for KTET/GPSTR/HSTR Exams)

Total: 30 Marks

  • Its multiple-choice question papers
  • Each question carries 1 mark.

How to attend the test? Instructions to attend the test.

  1. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ Submit ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
  2. ನೀವು ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನೀಡಿದ ಸರಿ / ತಪ್ಪು ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ (Attend Test) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. Good Luck

Click on the Next button to attend the test Series. 👇👇👇