ಹಾರೋಗದ್ದೆ ಮಾನಪ್ಪ ನಾಯಕ

ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳು

1. ಸಂಪ್ರತಿ(ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳು)

2. ಸಂಚಯ (ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳು)

3. ಸಂಪದ (ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳು)

4. ಸೂಲಂಗಿ (ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳು)

5. ಸಂಪುಟ (ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳು)

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು

 •  ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ
 •  ಬಸವ ಪುರುಷ
 • ಎ.ಆರ್.ಕೃ.ಜೀವನ ಸಾಧನೆ
 • ಮುದ್ದಣ
 • ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೋರ್
 • ವಿನಾಯಕ ವಾಙ್ಮಯ
 • ದೇಜಗೌ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಇತರ ಕೃತಿಗಳು

 • ಬಾಳ್ನೋಟಗಳು
 • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ (೫ ಸಂಪುಟಗಳು)
 • ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೀಪ (ಪ್ರಬಂಧಗಳು)
 • ಹಾವು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು (ಕತೆಗಳು)
 • ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಯ ವ್ಯಯ
 • ಗೊರೂರು ಗೌರವ ಗ್ರಂಥ
 • ಚಿನ್ನದ ಗರಿ
 • ಜಾನಪದ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ
 • ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳ್ಳಿ
 • ಕಾವ್ಯ ಸಂಚಯ
 • ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ
 • ಗದ್ಯ ವಿಹಾರ (೧ ಮತ್ತು ೨)