ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಗಳು Kannada FREE MOCK TEST

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧಾರಗಳು TEST

Hello dear aspirants please follow the GK Mock test instructions From the following, we have given the instructions to attend the test series to improve your preparation skill on the basis of the examination subject pattern. Especially these tests will be conducted by Topexams Karnataka’s educational platform. These tests prepared by skilled subject teachers/Mentors on the basis of GK TEST Specified Syllabus and Previous examination Papers. 

Before attending the test Series, read the following instructions carefully to avoiding doing mistakes in the test. Be cam, before answering questions read the questions properly and understand the question moto the answer. Don’t neglect any of the questions. These Test Series help full for FDA, SDA, KARTET So on

Paper Details:

Kannada Test

Total: 25 Marks

  • Its multiple-choice question papers
  • Each question carries 1 mark.

How to attend the test? Instructions to attend the test.

  1. Scroll Down the page.
  2. Fill the proper email id and contact information in the form and submit.
  3. Now your test paper will appear, you can start to answer the questions.
  4. After completion of your test paper, click on the submit button to see your result.

Click on the test button to attend the test Series.

ಟೆಸ್ಟ್‌ ಅಟೆಂಡ್‌ ಬಟನ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

For SDA FDA ExamsTotal: 25 Questions Total: 25 Marks

ಸೂಚನೆ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಹುಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.